Movens Venture Capital1

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Movens Venture Capital 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, KRS 0000647043, NIP 5223075919 (dalej nazywana Spółką), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z punktem 3 poniżej;
 2. kontakt ze Spółką jest możliwy mailowo na adres: RODO@movenscapital.com, a także pisemnie na adres Spółki wskazany powyżej;
 3. Spółka zbiera i przetwarza tylko te Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie jest związane z korzystaniem z usług Spółki lub prowadzeniem z nią współpracy w inny sposób (tj. uzasadnione co najmniej jednym z celów opisanych poniżej) i wyłącznie, jeśli do takiego przetwarzania istnieje odpowiednia podstawa prawna spośród poniższych:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia na Pani/Pana żądanie i wykonania umowy przez Spółkę, a także do podjęcia na Pani/Pana żądanie innych działań przed zawarciem tej umowy, w tym w szczególności udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania, umówienia spotkania itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. przetwarzanie następuje za Pani/Pana zgodą, co w szczególności dotyczy przetwarzania Pani/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu otrzymywania od nas informacji handlowych (w tym newsletterów), a także przekazanych przez Panią/Pana dobrowolnie innych danych niż niezbędne do realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. przetwarzanie następuje w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym przechowywania dokumentacji księgowej potwierdzającej dokonane z Panią/Panem transakcje handlowe oraz udostępnianie tej dokumentacji uprawnionym organom publicznym, udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. jego celem jest podejmowanie przez Spółkę działań mających na celu poprawę funkcjonalności usług świadczonych przez Spółkę oraz ułatwienie korzystania z tych usług, w tym dostosowania usług do preferencji klientów, prowadzenia marketingu bezpośredniego, prowadzenia statystyk i analiz, a także dokonywane jest w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń lub obrony przed nimi, w tym w postępowaniach przed sądami i innymi organami publicznymi, jak również z uwagi na niezbędność do wykonania umowy zawartej ze Spółką, na potrzeby której wskazano Panią/Pana jako przedstawiciela kontrahenta Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Spółka przetwarza Pani/Pana dane takie jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej lub korespondencyjny, firma przedsiębiorcy, NIP, PESEL, stanowisko służbowe oraz inne dane przekazane przez podmiot, który Pani/Pan reprezentuje lub przez Panią/Pana za Pani/Pana zgodą lub z Pani/Pana inicjatywy;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie 3 powyżej, tj.:
  1. realizacji umowy zawieranej przez Spółkę, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem lub reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem a Spółką lub wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce (w zależności od tego, który z tych terminów w danym przypadku będzie późniejszy),
  2. przekazywania informacji handlowych, nie dłużej niż do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 6. posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
  2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem dokonywanego do czasu jej cofnięcia) – w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda,
  3. żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  4. żądania przeniesienia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

  – przy czym realizacja tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, w celu uzyskania pewności, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych;

 7. dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. Spółka może przekazać Pani/Pana dane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi (w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką, towarzystwom funduszy inwestycyjnych, funduszom inwestycyjnym, bankom, podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi prawne, księgowe, administracyjne, informatyczne, archiwizacyjne, doradcze, pocztowe lub kurierskie) w celach określonych w punkcie 3 powyżej i w zakresie każdorazowo związanym z usługami świadczonymi na rzecz Spółki przez te podmioty;
 9. w przypadku, gdy dane osobowe zostały uzyskane od Pani/Pana, ich podanie jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwia lub utrudnia świadczenie przez Spółkę usług na rzecz Pani/Pana lub podmiotu, który jest przez Panią/Pana reprezentowany, względnie otrzymywanie od Spółki informacji handlowych;
 10. Spółka gromadzi dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, od swoich kontrahentów lub z publicznie dostępnych źródeł, tj. rejestrów KRS, Regon oraz CEIDG;
 11. Spółka nie podejmuje w stosunku do Pani/Pana decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu;
 12. Spółka nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do tzw. „państw trzecich” (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani organizacji międzynarodowych.