Movens Venture Capital 1 SFDR

Zrównoważony rozwój

MVC, jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, jest zwolniony od konieczności przyjęcia polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 13 ust. 1 tej dyrektywy.

Analogicznie, w świetle regulacji prawa polskiego MVC, stosownie do art. 70zb ust. 4 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej również jako „UFI”), jako podmiot, który prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu alternatywną spółką inwestycyjną bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, nie jest zobligowany do posiadania polityki wynagrodzeń w rozumieniu art. 70j UFI.

Jednocześnie  z uwagi na brak strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz nieuwzględnianie niekorzystnych skutków procesu inwestycyjnego dla czynników zrównoważonego rozwoju, MVC nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach innych dokumentów wewnętrznych spółki, które kształtują wysokość wynagrodzenia osób odpowiadających za wykonywaną przez zarządzającego ASI działalność.

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie SFDR w art. 3 ust. 1 wymaga od uczestników rynku finansowego opublikowania na stronie internetowej informacji na temat swojej strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

MVC1 nie przyjął jak dotąd strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jako że nie przewiduje wystąpienia takowych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym – z uwagi na charakter i profil działalności podmiotów będących przedmiotem podejmowanych inwestycji. 

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, która wiąże się z inwestowaniem w instrumenty udziałowe przede wszystkim młodych podmiotów nienotowanych o profilu technologicznym, MVC1 nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. W przypadku zmiany charakteru i profilu inwestycyjnego prowadzonej działalności MVC1 rozważy branie pod uwagę takich niekorzystnych skutków.

Przejrzystość polityki wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

MVC1, jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, jest zwolniony od konieczności przyjęcia polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 13 ust. 1 tej dyrektywy.

Analogicznie, w świetle regulacji prawa polskiego MVC1, stosownie do art. 70zb ust. 4 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej również jako „UFI”), jako podmiot, który prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu alternatywną spółką inwestycyjną bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, nie jest zobligowany do posiadania polityki wynagrodzeń w rozumieniu art. 70j UFI.

Jednocześnie  z uwagi na brak strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz nieuwzględnianie niekorzystnych skutków procesu inwestycyjnego dla czynników zrównoważonego rozwoju, MVC1 nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach innych dokumentów wewnętrznych spółki, które kształtują wysokość wynagrodzenia osób odpowiadających za wykonywaną przez zarządzającego ASI działalność.